Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika pramenů

Jak literatura, tak prameny jsou k této problematice skromné. Nevím, zda je to tím, že odstrčená slezská část monarchie pramálo zajímala centrální místa, nebo prostě jen proto, že nerealizované projekty dál nikoho nezajímaly. Samozřejmě si můžeme položit otázku, zda má smysl se tomu dále věnovat. Myslím, že ano, protože, podle mého názoru, je existence a částečný neúspěch Moravskoslezské centrální dráhy jedinečnou charakteristikou svého období.

Pojetí práce se spolu se zvětšující se znalostí o dostupných zdrojích postupně upravilo. Bylo nutné zasadit původní představu práce o trati Opava – Fulnek do nějaké souvislosti. O obecných dějinách železnice existuje spousta literatury, společnosti Moravskoslezská centrální dráha je však věnováno o poznání méně pozornosti než jiným. Zastíněna kolosem Severní dráhy císaře Ferdinanda, je „centrálka“ někde v pozadí. Výstavbě železnic ve Slezsku se izolovaně věnoval již konce 40. let 20. století Zdeněk Láznička v nepříliš rozsáhlém článku, který ovšem řadu otázek eliminoval a odpovědi zjednodušil, nelze jej proto nazvat komplexním. Jeho článek poskytl vodítko, podle kterého jsem se alespoň trochu mohl při výzkumu tohoto chabě zpracovaného tématu odvíjet. V první části práce, v části o snaze institucionalizovat snahu o železniční spojení existencí nějakého výboru (komitétu), či konsorcia, jsem vycházel hlavně z dobové publicistiky, zejména deníku Troppauer Zeitung. Tyto informace jsem, pokud to bylo možné, ověřoval z materiálů uložených v archivech v Brně, Opavě a Vídni. Bylo sice možné sledovat vývoj takřka den po dni, ale je nutno konstatovat jistou problematičnost novinových článků, způsobenou politickou orientací a individuální charakteristikou pisatele. Většinou byly články tendenčně zaměřeny a stavěly se za zájmy Opavy a výjimečně obsahovaly faktické chyby, či smyšlenky autora.

Důležitým zdrojem pro vlastní stavbu tratí byly materiály uložené v Moravském zemském archivu v Brně a ve Slezském zemském archivu v Opavě, doplněné plány projektu, protokoly a hospodářskými zprávami a dalšími materiály z vídeňského Státního archivu. Některé důležité prameny jsem nalezl i v Archivu českých drah v Olomouci, kde jsou ale jen projekty novější, byť se jedná o místní dráhy, které navazují na nedokončený projekt. Zatím vědomě zůstaly, hlavně z časových důvodů, bez pozornosti Státní archiv v Praze, kde po roce 1918 přešel jeden karton z Vídně, a Archiv ministerstva dopravy. Všechny zmíněné prameny nesou jednu charakteristiku, kterou je roztříštěnost, nesourodost a izolovanost faktů. Málokterá „kauza“ se mohla v pramenech vysledovat od začátku do konce, řetěz vzájemných následností bývá často přerušen, to je i místy důvodem pro určitou heslovitost textu a pro volbu orientace na daný problém vůbec. Nejúplnější souhrn archivních materiálů o konkrétních jevech v rámci stavby trati Opava – Fulnek poskytl fond Velkostatku Fulnek, do kterého spadá i zmíněná obec Lukavec.

Dobrým pramenem pro zjištění míry vyhotovení staveb a zároveň jedním z výstupů práce byla i vlastní fotografická dokumentace zachovalého tělesa dráhy, která mimo jiné dokazuje náročnost projektu Opava - Fulnek.

Prameny a literatura

Prameny

Archiv Českých drah v Olomouci, inv.č. 26, karton 12, 13, 14.

Archiv Českých drah v Olomouci, inv.č. 30, karton 1.

Archiv Českých drah v Olomouci, inv.č. 39, karton 1, 2.

Archiv Českých drah v Olomouci, inv.č. 51, karton 1.

Beschlüsse der schlesischen Landtages, Teil. I., I.-XXI. Session 1861-83, Troppau 1902, s. 28.

Beschlüsse der schlesischen Landtages, Teil II., XXII.-XXXIX. Session 1884 – 1902, Opava 1904, s. 39-40.

Österreichisches Staatsarchiv, Archiv der Republik, BG4 – Verkehr, Geschäftsbericht der MSCD für die erste Geschäfts-Periode 1870-1872, Wien 1872.

Österreichisches Staatsarchiv, Archiv der Republik, BG4 – Verkehr, Geschäftsbericht der MSCD für Geschäfts Jahr 1873, Wien 1874.

Ignaz Kohn, Eisenbahn – Jahrbuch der Österreichische-Ungarische Monarchie 1870, Wien 1871, s. 416-422.

I. Kohn, Eisenbahn – Jahrbuch der Österreichische-Ungarische Monarchie 1871, Wien 1872, s. 412-422.

I. Kohn, Eisenbahn – Jahrbuch der Österreichische-Ungarische Monarchie 1872, Wien 1873, s. 329-339.

I. Kohn, Eisenbahn – Jahrbuch der Österreichische-Ungarische Monarchie 1873, Wien 1874, s. 274-282.

Moravský zemský archiv v Brně, Místodržitelství mladší, fond B14, sign. 73/13, kart. 3609.

Moravský zemský archiv v Brně, Místodržitelství mladší, fond B14, sign. 73/13, kart. 3610.

Protokoll über die Verhandlungen der am 3.11. 1875 zu Wien abgehaltenen 4. ordentlichen General-Versammlung sammt Bericht für das Jahr 1874, Wien 1875.

Protokoll über die Verhandlungen der am 24.6. 1876 zu Wien abgehaltenen 5. ordentlichen General-Versammlung sammt Bericht für das Jahr 1875, Wien 1876.

Protokoll über die Verhandlungen der am 26.6. 1877 zu Wien abgehaltenen 6. ordentlichen General-Versammlung sammt Bericht für das Jahr 1876, Wien 1877.

Slezský zemský archiv v Opavě, sign. 47, inv.č. 1156, karton 607.

SZA, sign. 47, inv.č. 1156, karton 608.

SZA, sign. 47/16, inv.č. 1199, karton 752.

SZA, sign. 47/6, inv.č. 1176, karton 688.

SZA, sign. 47/6, inv.č. 1176, karton 689.

SZA, sign. 47/6, inv.č. 1179, karton 700.

SZA, Velkostatek Fulnek, inv.č. 2026, karton 323.

SZA, Velkostatek Fulnek, inv.č. 2045, karton 342.

SZA, Velkostatek Fulnek, inv.č. 2072, karton 385.

Usnešení sněmu markrabství moravského v zasedáních roku 1873-75, Brno 1875, s. 412.

Usnešení sněmu markrabství moravského v zasedáních roku 1876-78, Brno 1878, s. 393-395.

Österreichisches Staatsarchiv, Archiv der Republik, BG4 - Verkehr, Karton 3120, Technische Relation über die Variante Skripp – Dittersdorf – Odrau – Zauchtl.

Österreichisches Staatsarchiv, Archiv der Republik, BG4 - Verkehr, Karton 3120, Relation Variante über Wagstadt.

Österreichisches Staatsarchiv, Archiv der Republik, BG4 - Verkehr, Karton 1182/B, Relation über die Anlage der Stationen auf der allhöchst concessionirten Eisenbahnlinie Troppau – Vlarapass.

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené, Wien 1874, s. 120-123.

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené, Wien 1875, s. 134-135.

Literatura

Miloslav Baláš, Kulturní místopis Novojičínska, Nový Jičín 1967.

Aloys Czedik, Der Weg von und zu den Österreichischen Staatsbahnen, I. Band, Die Entwicklung der österreichischen Eisenbahnen als Privat- und Staatsbahnen, 1824-1910, Teschen – Wien – Leipzig 1913.

Československá vlastivěda, sv. 6, Praha 1930.

Jaromír Demek, Vlastivěda moravská, Země a lid, Nová řada, Sv. I. Neživá příroda, Brno 1992.

Deutsch-čechisches Eisenbahn Wörterbuch, Praha 1923.

Josef GEBAUER, Purkmistři města Opavy, Opava 2001.

Geschichte der Eisenbahnen der österreichisch – ungarischen Monarchie, sv. 1, díl 2, Wien – Teschen – Liepzig 1878.

Geschichte der Eisenbahnen der österreichisch – ungarischen Monarchie, sv. 2, Wien – Teschen – Liepzig 1878.

Jan Hájek, Dopad peněžní a hospodářské krize po roce 1873 na banky, in: Dějiny bankovnictví v českých zemích, Praha 1999.

Jaromír Hinčica, O stavbě trati Ratiboř – Opava, Opava 1995.

Milan Hlavačka, Dějiny dopravy v českých zemích v období průmyslové revoluce, Praha 1990.

František Xaver Hodač, Finanční účast království a zemí při zřizování vedlejších železnic Předlitavských, Brno 1910.

Josef hons, Dějiny dopravy na území ČSSR, Bratislava 1975.

J. Hons, Progresivní a retardační prvky v rozvoji dopravy na území ČSSR se zvláštním zřetelem na dopravu železniční, in: Z dějin československé dopravy. Rozpravy Národního technického muzea 37, Praha 1969, s. 12-21.

Jana Indrová – Jiří Kaplík, Bibliografie okresu Opava, Brno 1999.

Jan Janák, Dějiny Moravy. Díl 3/1, Hospodářský rozmach Moravy 1740-1918, Brno 1999.

P. Kadlčík, Pomozte Fulneku, in: Kravařsko 9, 1946-47, s. 34-38.

L. Korzer, Vlarapass-Bahn: Troppau – Trentschin, in: Troppauer Heimatschronik 1971, s. 76-150.

Zdeněk Láznička, O dopravním významu Kravařska v minulosti a přítomnosti, Kravařsko 6, 1936-37.

Z. Láznička, Příspěvek k historii železničních projektů ve Slezsku, SlSb 47, Opava 1949, s. 106-122.

Josef Macek (ed.), Československá vlastivěda, D.1, Příroda, Praha 1968.

Petr Musílek, Analýza příčin a důsledků české finanční krize v 90. letech, Praha 2004, v tisku.

Stanislav Petr, Zásahy státu do železničního podnikání a jeho důsledky, in: Z dějin československé dopravy. Rozpravy Národního technického muzea v Praze 37, Praha 1969, s. 30-41.

Eva Semotanová, Atlas zemí Koruny české, Praha 2002.

miloslav Štěpán, Přehledné dějiny československých železnic 1824 – 1948, Praha 1958.

Dobová periodika

Amtsblatt der k.k. Bezirkhauptmannschaft in Troppau, kompletní ročníky 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891.

Opavský týdenník, 2.11. 1872.

Týž, 20.4. 1872.

Týž, 27.4. 1872.

Týž, 11.5. 1872.

Týž, 17.8. 1872.

Týž, 7.9. 1872.

Týž, 28.9. 1872.

Týž, 5.10. 1872.

Týž, 13.4. 1872.

Týž, 18.10. 1873.

Týž, 24.5. 1873.

Týž, 9.8. 1873.

Týž, 30.8. 1873.

Týž, 11.10. 18732.

Týž, 17.5. 1873.

Týž, 18.4. 1874.

Týž, 14.2. 1874.

Týž, 28.3. 1874.

Týž, 24.1. 1874.

Týž, 6.11. 1875.

Týž, 7.8. 1875.

Týž, 3.7. 1875.

Týž, 8.4. 1876.

Týž, 25.11. 1876.

Troppauer Zeitung, kompletní ročníky 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1877, 1881, 1884, 1888, 1894.

Zajímavá a poučná historie o tom, jak se staví naše železnice, Našinec, 14.3. 1877.

Mapy a plány

Fyzická mapa 15-32 Opava, 1:50 000.

Fyzická mapa 15-34 Fulnek, 1:50 000.

Opavsko, KČT 59, 1:50 000 (turistická mapa).

Österreichisches Staatsarchiv, Archiv der Republik, BG4 - Verkehr, Karton 3120, Detail Längenprofil Erste Hälfte/Zweite Hälfte.

Österreichisches Staatsarchiv, Archiv der Republik, BG4 - Verkehr, Karton 3120 A.

Österreichisches Staatsarchiv, Archiv der Republik, BG4 - Verkehr, Karton 1182/B.

Österreichisches Staatsarchiv, Archiv der Republik, BG4 - Verkehr, Karton 1182/C.

Österreichisches Staatsarchiv, Archiv der Republik, BG4 - Verkehr, Karton 1182/D.

Slezský zemský archiv v Opavě, Stadtbezirk und Bezirkhauptmannschaft Troppau, 1:22 800, inv.č. 554, 1877.

Slezský zemský archiv v Opavě, Velkostatek Fulnek. Mapy a plány, inv.č. 2311.

Internet

http://historie-trati.wz.cz drážní historie

http://wishmaster.host.sk drážní historie

http://www.mujweb.cz/www/aia.2eoa/Podrobn3.htm#trat drážní historie

http://www.ozk.goo.cz drážní historie

http://www.ms-pamatky.cz/mistopis/ místopis

http://www.oberschlesien.de/Abstimmung/leobschuetz.html místopis

http://www.genealogienetz.de/reg/SCI/ortsliste/kreis_Namslau-d.html místopis

http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsko-slezsk%C3%A1_hranice místopis